മുസ്ലീംങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ പ്രസംഗം, ആസാദിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആവേശം
August 15, 2022 7:20 pm

ഒറ്റ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഒരു ജനതയെ തന്നെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തിയ മഹാ നേതാവാണ് മൗലാന അബുള്‍ കലാം ആസാദ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു