ഹൈനസ് CB 350 ക്രൂയിസര്‍ മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഹോണ്ട
October 9, 2020 10:04 am

ഹോണ്ട തങ്ങളുടെ പുതിയ ഹൈനസ് CB 350 ക്രൂയിസര്‍ മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. 1.85 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ