അനധികൃത വിദേശികള്‍ക്ക് ഗ്രേസ് പിരീഡ് നീട്ടി കുവൈറ്റ്
April 18, 2021 11:00 am

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന വിദേശികള്‍ക്കായുള്ള അനധികൃത വിദേശികള്‍ക്ക് ഗ്രേസ് പിരീഡ് നീട്ടി കുവൈറ്റ് നീട്ടി നല്‍കിയതായി കുവൈറ്റിലെ