മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന് സ്വർണവില; നിരക്ക് അറിയാം
August 18, 2022 10:22 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു. 200 രൂപയാണ് രണ്ട്

കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണവില; നിരക്ക് അറിയാം
August 10, 2022 3:17 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവില പരിഷ്കരിച്ചു. രാവിലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില വീണ്ടും കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്

സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; നിരക്ക് അറിയാം
July 30, 2022 10:51 am

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80 രൂപയുടെ വർദ്ധനവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ

അഞ്ച് ദിവസത്തിനുശേഷം വീണ്ടും താഴ്ന്ന് സ്വർണവില
July 26, 2022 10:39 am

അഞ്ച് ദിവസത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയാണ് ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞത്. ശനിയാഴ്ച

Page 1 of 261 2 3 4 26