അഞ്ചാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; പവന് 28,480 രൂപ
October 19, 2019 10:47 am

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 28,480 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

നാലാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 28,480 രൂപ
October 18, 2019 2:28 pm

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 28,480 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന്‌ 27,920 രൂപ
September 30, 2019 10:36 am

തുടര്‍ച്ചയായ നാലാംദിവസവും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന്‌ 27,920 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 3,490 രൂപയാണ് വില.

Page 1 of 281 2 3 4 28