തമിഴ് ദൈവങ്ങളുടെ ഭാഷയാണെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
September 13, 2021 4:30 pm

ചെന്നൈ: തമിഴ് ദൈവങ്ങളുടെ ഭാഷയാണെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തമിഴ് മന്ത്രങ്ങള്‍ ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് എന്‍ കിരുബകരനും ജസ്റ്റിസ്