ദേവതയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു രാത്രി, ജാപ്പനീസ് ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണത്തില്‍ ആ ചടങ്ങ് കൂടി
November 15, 2019 9:47 am

രാത്രി ദേവതയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു രാത്രി, ജാപ്പനീസ് ചക്രവര്‍ത്തിയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആ സുപ്രധാന ചടങ്ങ്. ജാപ്പനീസ് ചക്രവര്‍ത്തി നാരുഹിതോയാണ്