സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഗോവയ്ക്ക് , കേരളത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം
November 2, 2017 11:47 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനും , സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഗോവയ്ക്ക്. സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്ന