ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2009-ന് ശേഷം കുറഞ്ഞു എന്ന് റിപ്പോർട്ട്
October 19, 2018 11:40 pm

ബെയ്‌ജിങ്‌: 2009-ന് ശേഷം ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പാടെ കുറഞ്ഞു എന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആഗോള സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്