ടൈറ്റാനിയം ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചു
February 10, 2021 11:24 pm

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തെ ടൈറ്റാനിയം ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചു. ഇന്നുണ്ടായ എണ്ണ ചോർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചത്.