റോഡ് പുനർനിർമാണത്തിന് ജർമനിയുടെ 1400 കോടി ; കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു
November 6, 2019 10:43 pm

തിരുവനന്തപുരം : പ്രളയം തകർത്ത പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പുനർനിർമാണത്തിന് ജർമൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ സഹായം. സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജർമൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ്