കാൻസർ, പ്രമേഹം എന്നീ മരുന്നുകൾക്ക് വില കുറയും
September 13, 2022 3:07 pm

ദില്ലി : അവശ്യമരുന്നുകളുടെ പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 384 മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.  34 പുതിയ മരുന്നുകളെ