ഒമാനില്‍ തൊഴിലുടമയില്‍ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു
July 7, 2018 1:28 pm

ഒമാന്‍: ഒമാനില്‍ പ്രതിദിനം ശരാശരി 172 ജീവനക്കാര്‍ എന്ന തോതില്‍ തൊഴിലുടമയില്‍ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നതായി കണക്കുകള്‍. ഒളിച്ചോടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഓരോ