മൂന്നു പുതിയ നിറങ്ങളില്‍ മാരുതി എര്‍ട്ടിഗ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന്‍ എംപിവി വിപണിയില്‍
May 10, 2018 11:55 pm

ക്രോം അലങ്കാരത്തില്‍ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന്‍ എര്‍ട്ടിഗ എംപിവി ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പുറത്തിറങ്ങി. എര്‍ട്ടിഗയുടെ വില മാരുതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും 7.8