സത്യവാങ്മൂലം പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കിയാല്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സൗജന്യ റേഷന്‍
April 6, 2020 6:15 pm

കൊച്ചി: റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സൗജന്യ റേഷന്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി നിര്‍ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള സത്യവാങ്മൂലം പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കണമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍.