പിഎഫ് വരിക്കാര്‍ക്ക് ഓഹരിയിലെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിപണി മൂല്യം പരിശോധിക്കാം
November 25, 2017 4:45 pm

ഓഹരി നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് നയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന ഇപിഎഫ് സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് യോഗം അംഗീകരിച്ചു.