ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഗിനിയയിൽ സ്ഥിരമായ സൈനിക സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ ചൈന
December 6, 2021 4:08 pm

ഗിനിയ: ആഫ്രിക്കയിലെ കുഞ്ഞൻ രാജ്യമായ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഗിനിയയിൽ സ്ഥിരമായ സൈനിക സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണു ചൈനയെന്നു യുഎസ് മാധ്യമമായ ‘ദ്