മെര്‍സിഡീസ് ബെന്‍സ് EQS ഇലക്ട്രിക് സെഡാന്റെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചു
May 14, 2021 6:30 pm

EQS ഇലക്ട്രിക് സെഡാന്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ച് മെര്‍സിഡീസ് ബെന്‍സ്. EQS ഇലക്ട്രിക് സെഡാന്റെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ജര്‍മ്മനിയിലെ സിന്‍ഡെല്‍ഫിംഗനില്‍ സ്ഥിതി