പ്രതി തൂങ്ങിമരിക്കുമ്പോള്‍ ജയില്‍ ഗാര്‍ഡുമാര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗില്‍
November 21, 2019 9:49 am

കുട്ടിപ്പീഡകന്‍ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീന്‍ സെല്ലില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച രാത്രിയില്‍ പ്രതിയെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഡ്യൂട്ടി നല്‍കിയ രണ്ട് ജയില്‍ ഗാര്‍ഡുമാര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗും,