ഇപിഎഫിന്റെ പലിശ കുറച്ചു; കുറച്ചത് 8.50 ശതമാനം
March 5, 2020 3:43 pm

അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇപിഎഫിന്റെ പലിശ 8.50 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 8.65 ശതമാനമായിരുന്നു പലിശ. മറ്റ് ചെറു