പി.വി.സി ഹോസ് നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്; റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടി വേണമെന്ന്. . .
August 4, 2018 5:34 pm

കൊല്ലം: ഓച്ചിറയില്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഹോസ് നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റിന് പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി നല്‍കുന്നതിനു മുമ്പ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന്റെയും കെട്ടിട