പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗം. ഡോ. സൈഫ് അല്‍ ഹാജിരി
March 5, 2019 6:00 pm

ദോഹ : പരിസ്ഥി സംരക്ഷണം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റേയും മൂല്യ വ്യവസ്ഥയുടേയും ഭാഗമാണെന്നും ഓരോരുത്തരും ഈ രംഗത്ത് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും പ്രമുഖ