25 -മത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 31
October 29, 2020 3:10 pm

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 25- മത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് മത്സര വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമ,