ബജാജ് അര്‍ബനൈറ്റിന്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടര്‍ ചേതക് വിപണിയിലേയ്ക്ക്‌
June 3, 2019 9:30 am

ബജാജിന്റെ ചേതകിന്റെ പേരില്‍ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടര്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ ബജാജ് അര്‍ബനൈറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബജാജ് അര്‍ബനൈറ്റ് എന്ന