ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ക്രൈം നോവല്‍ ജൂദാസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തര്‍ജമയെത്തുന്നു
August 9, 2018 4:09 pm

ബ്രിട്ടന്‍: ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ക്രിമിനല്‍ ജീവചരിത്രം ‘ജൂദാസ്: ഹൗ എ സിസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ടെസ്റ്റിമണി ബ്രോട്ട് ഡൗണ്‍ എ ക്രിമിനല്‍ മാസ്റ്റര്‍