റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ ഒഡിസി ജൂലൈയിൽ
June 1, 2022 7:20 am

ഇന്ത്യയിലെ മോട്ടർസൈക്കിൾ യാത്രികരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനമാകുന്നു. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ ഒഡിസി ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കും. മോട്ടർസൈക്കിളുകളിൽ ഹിമാലയത്തിന്റെ