ദുബായില്‍ സഹിഷ്ണുതാ വര്‍ഷാചരണം; ട്രാഫിക് ഫൈനുകള്‍ക്ക് ഇളവ്
March 23, 2019 6:30 pm

സഹിഷ്ണുതാ വര്‍ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ട്രാഫിക് ഫൈനുകള്‍ക്ക് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് പൊലീസ്. ഇതു പ്രകാരം പിഴയില്‍ 25 ശതമാനം മുതല്‍