ലോകാവസാന സമയത്ത് മനുഷ്യർ സെൽഫി എടുക്കുന്ന എ.ഐ വീഡിയോ
August 5, 2022 12:50 pm

ലോകാവസാനവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളും അത്ര സുഖകരമാവില്ല എന്ന്