എല്ലാ മാസവും കെ എസ് ആര്‍ ടി സി തൊഴിലാളികൾ സമരം ചെയ്യുന്നതും കേസുമായി പോകുന്നതും ശരിയല്ല – ആന്‍റണി രാജു
August 18, 2022 2:12 pm

തിരുവനന്തപുരം: കെ എസ് ആര്‍ ടിസിയിലെ തൊഴിലാളികൾ എല്ലാ മാസവും സമരം ചെയ്യുന്നതും കേസുമായി പോകുന്നതും ശരിയല്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി