ദുബായ് പോലീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സൂപ്പര്‍ കാറുകളില്‍ ഇനി ടെസ്‌ലയുടെ സൈബര്‍ ട്രക്കും
December 2, 2019 10:45 am

വാഹന രംഗത്തെ വിപ്ലവാത്മാകമായ മാറ്റം എന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എലോണ്‍ മസ്‌ക് ടെസ്‌ലയുടെ സൈബര്‍ ട്രക്ക് ആയ ഇലക്ട്രിക്