ഹര്‍ത്താലില്‍ റോഡിന് നാശനഷ്ടം വരുത്തിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി:ഡി.ജി.പി
January 25, 2019 5:03 pm

സംസ്ഥാന ദേശീയ പാദകള്‍ ഹര്‍ത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതരിരെ കര്‍ശന നടപടിക്കൊരുങ്ങി പൊലീസ്.പ്രധാന പാതകളും ദേശീയ സംസ്ഥാന