രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്‌ ആയി കുമാർ സംഗക്കാര
January 24, 2021 7:45 pm

ടീമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ആയി മുൻ ശ്രീലങ്കൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കുമാർ സംഗക്കാരയെ നിയമിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. തങ്ങളുടെ