169 ൽ 115 സീറ്റുകൾ മാത്രമല്ല, പഞ്ചായത്ത് ഭരണവും പിടിച്ചു, വിജയ് ഫാൻസ് !
October 13, 2021 11:28 pm

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഒന്‍പത് ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത് നടന്‍ വിജയ്‌യുടെ