മറ്റൊരാള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച സാരിയുടുത്ത കളക്ടറിന് കയ്യടി
January 4, 2019 4:53 pm

തിരുവന്തപുരം:പുനരുപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരാള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച സാരിയുടുത്ത തിരുവന്തപുരം കളക്ടര്‍ വാസുകിക്ക് കയ്യടി. മെറ്റീരിയല്‍ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി സെന്ററില്‍