പിണറായിയുടെ കാർ വിവാദമാക്കണ്ട, കോടികളുടെ കാറുള്ള മുഖ്യൻമാരുമുണ്ട്
June 29, 2022 6:40 pm

കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് കിയ കാർണിവൽ കൂടി എത്തുകയാണ്. 33.31 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ വില. കൂടുതൽ