പകയുടെ രാഷ്ട്രീയം വിവാഹത്തിലും പയറ്റുന്നത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ
June 10, 2020 6:24 pm

വിവാഹം എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലും പകയുടെ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നവരെ, കേരളീയ സമൂഹമാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ അഖിലേന്ത്യാ