അരൂജാസ് ഒരു സൂചന, ഇനിയും ഉണ്ട് ഇത്തരക്കാർ ! (വീഡിയോ കാണാം)
February 24, 2020 9:25 pm

അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവണം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന

അരൂജാസിൽ നടന്നത് ‘അരാജകത്വം’ മുന്നറിയിപ്പാകണം ഇനി നടപടികൾ
February 24, 2020 8:22 pm

അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവണം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന