മഴക്കാലത്ത് വാഹനം സംരക്ഷിക്കാനായി ആഡ്-ഓണുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കാർ ഇൻഷുറൻസുകൾ
July 14, 2023 9:22 am

ശക്തമായ മഴക്കാലത്ത് വാഹനമോടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുളള കാര്യം തന്നെയാണ്. വാഹനത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ വരാനും മറ്റുമുള്ള സാധ്യതകള്‍ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ