മക്കയിലെ പീരങ്കി ശബ്ദം നിലച്ചിട്ട് ഇത് ആറാം വര്‍ഷം
April 18, 2021 10:22 am

റമദാന്‍ വരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചും ഇഫ്ത്താറിന്റെയും അത്താഴത്തിന്റെയും സമയത്തെ കുറിച്ച് മക്കക്കാരെ ഉണര്‍ത്തിയും മക്കയിലെ അബൂ അല്‍ മദഫ മലമുകളില്‍ നിന്നുയരാറുള്ള