സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 8, 2020 10:21 am

മുംബൈ: സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 57 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 36731ലും നിഫ്റ്റി

സെന്‍സെക്സ് 187 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 7, 2020 5:04 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 187.24 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 36674.52ലും നിഫ്റ്റി 36 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍

സെന്‍സെക്സ് 63 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 7, 2020 9:39 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 63 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 36,550ലും നിഫ്റ്റി 13 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 1077ലുമാണ്

സെന്‍സെക്സ് 313 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 6, 2020 9:42 am

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 313 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 36334 ലിലും നിഫ്റ്റി 109 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന്

സെന്‍സെക്സ് 177 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 3, 2020 4:15 pm

മുംബൈ:ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 177.72 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 36,021.42ലും നിഫ്റ്റി 55.70 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 10,607.40ലുമാണ്

സെന്‍സെക്സ് 203 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 3, 2020 9:48 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെന്‍സെക്സ് 203 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 36047ലും നിഫ്റ്റി 63.60 പോയന്റ്

സെന്‍സെക്സ് 429 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി മികച്ച നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 2, 2020 4:18 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി മികച്ച നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 429.25 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 35,843.70ലും നിഫ്റ്റി 121.70 പോയന്റ്

സെന്‍സെക്സ് 289 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 2, 2020 10:23 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 289 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 35,704ലിലും നിഫ്റ്റി 84 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 10,514ലിലുമാണ്

ഓഹരിവിപണി 498 പോയന്റ് മികച്ചനേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 1, 2020 3:50 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ മികച്ചനേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ധനകാര്യ-എഫ്എംസിജി ഓഹരികളുടെ കുതിപ്പില്‍ ഓഹരിവിപണി 498.65 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 35,414.45ലും നിഫ്റ്റി

Page 1 of 351 2 3 4 35