‘ബെസ്റ്റ് ബിഫോര്‍ ഡേറ്റ്’ ഇനി മധുര പരഹാരങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധം
September 26, 2020 8:39 am

  ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ‘ബെസ്റ്റ് ബിഫോര്‍ ഡേറ്റ്’ മധുര പരഹാരങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധമാക്കി ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി. ഗുണനിലവാരം