അയിരൂർ ഇനി ‘കഥകളി ​ഗ്രാമം’; ഔ​ദ്യോ​ഗിക പേര് മാറ്റത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അം​ഗീകാരം
March 23, 2023 5:04 pm

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് മാറുകയാണ്. ഇനി മുതൽ അയിരൂർ കഥകളി​ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടും. ഔദ്യോ​ഗിക പേര് മാറ്റത്തിന് കേന്ദ്ര