പൂര്‍ണമായും ഇന്ത്യയില്‍ ‘രൂപകല്‍പന’ ചെയ്ത ആദ്യ ടാബ് ലെറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് എപിക് ഫൗണ്ടേഷന്‍
February 15, 2024 5:53 pm

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി പൂര്‍ണമായും ഇന്ത്യയില്‍ ‘രൂപകല്‍പന’ ചെയ്ത ആദ്യ ടാബ് ലെറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് എപിക് ഫൗണ്ടേഷന്‍. ‘മില്‍ക്കി