ഗവർണറുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ
November 18, 2022 1:50 pm

ഡിസംബർ അഞ്ച് മുതൽ നിയമസഭ സമ്മേളനം ചേരുമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ. . ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ