കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടാന്‍ ഇലക്ട്രിക് ഡെലിവറി റിക്ഷകളിറക്കാനൊരുങ്ങി ആമസോണ്‍
January 20, 2020 2:50 pm

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇലക്ട്രിക് ഡെലിവറി റിക്ഷകളിറക്കാനൊരുങ്ങി ആമസോണ്‍ സി ഇ ഒ ജെഫ് ബെസോസ്. കാലാവസ്ഥയെ ബാധിക്കാത്ത