ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വൻ ഭീഷണി, വയലാർ അന്നു നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് !
June 14, 2022 6:13 pm

“മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കു വച്ചു – മനസ്സു