15,000 രൂപയില്‍ താഴെ വിലയുള്ള ഒപ്പോ 5ജി സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍
May 3, 2021 12:05 pm

ആദ്യമായി 15,000 രൂപയില്‍ താഴെ വിലയുള്ള 5ജി സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കി ഒപ്പോ. സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍  വിപണിയെ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കമാണ് ഒപ്പോ