മധ്യപ്രദേശിൽ കുഴൽ കിണറിൽ വീണ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ സൈന്യവും രംഗത്ത്
November 6, 2020 2:00 pm

മധ്യപ്രദേശ് : മധ്യപ്രദേശിലെ നിവാരിയിൽ കുഴൽ കിണറിൽ വീണ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ സൈന്യവും എത്തി. 200 അടി താഴ്ച്ചയുള്ള കുഴല്‍ക്കിണറിലേക്കാണ്