വെസ്റ്റ് ബംഗാളില്‍ ടീ ട്രേഡ് യുണിയനുകളുടെ മൂന്നു ദിവസത്തെ സമരം ആരംഭിച്ചു
August 7, 2018 12:42 pm

സിലിഗുരി: ഇരുപത്തിയാറ് ടീ ട്രേഡ് യൂണിയനുകള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത മൂന്നു ദിവസത്തെ സമരം പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ആരംഭിച്ചു. മിനിമം വേതനം