കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം: 6 വർഷം വൈകി; സർക്കാരിന് നഷ്ടം 102 കോടി!
June 12, 2022 5:34 pm

തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് 6 വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനു സർക്കാർ നൽകേണ്ടി വരുന്ന വില